Reklamacje, zwroty

 
 
1. Sprzedawca informuje, że z uwagi na fakt, iż wszelkie Produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.harole.pl wyprodukowane są według specyfikacji Kupującego, służą zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego, Kupującemu (w tym Kupującemu będącemu konsumentem) nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.
 
 
2. Zgodnie z przepisem art. 638 Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 556 - 576 (4) Kodeksu cywilnego). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.
 
 
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 
 
4. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu Kupującemu, domniemywa się, iż wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 
 
5. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową, w szczególności jeżeli Produkt:
 
nie ma właściwości, których Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na okoliczności lub przeznaczenie
nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
Produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy składaniu zamówienia, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia
zamówiony Produkt został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym
 
 
6. Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 
 
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 
 
8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Produktu wynikłe z winy użytkującego zakupiony Produkt – w tym naturalne zużycie się Produktu, uszkodzenia mechaniczne (m.in. wyblaknięcia, obicia, otarcia, dziury) powstałe w wyniku użytkowania Produktu, a także wynikłe ze złego dopasowania Produktu, jego niewłaściwego użytkowania i konserwacji, w tym wady powstałe w wyniku nieprawidłowego zamontowania Produktu przez Kupującego.
 
 
9. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o występującej wadzie, załączając opis występujących wad.
 
 
10. Opis stwierdzonych wad powinien zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji lub oświadczenie o obniżeniu ceny (ze wskazaniem kwoty), ewentualnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie: w tradycyjnej formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres siedziby Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres: harole@harole.pl
 
 
11. Po otrzymaniu reklamacji, Sprzedawca wysyła do Kupującego firmę kurierską po odbiór produktu. Kupujący zobowiązany jest do opakowania reklamowanego Produktu w sposób odpowiadający temu, w jaki został do Kupującego dostarczony.
 
 
12. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Kupującego.
 
 
13. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy Produkt był już uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.
 
 
14. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 
 
15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 
 
16. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili wydania Produktu Kupującemu.
 
 
17. W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z reklamacją, dokonaną naprawą lub wymianą ponoszone są przez Sprzedawcę.
 
Proszę czekać...ładuje
0